Nakladanie s odpadmi

Zberný dvor
Topoľova 781/5 (oproti Hotelu Dynamic)
018 51 Nová Dubnica

 

Meno Funkcia Kontakt
 Věra Rekemová   Správca zberného dvora   0917 442 943 
 Stanislav Ďurina  Správca zberného dvora   0917 442 943

 

 Zberný dvor Mesta Nová Dubnica otvorený nasledovne:              
Oznamujeme občanom, že na obdobie od 26.06.2017 – 31.08.2017
sa menia otváracie hodiny zberného dvora nasledovne:

Pondelok: 6:00 – 14:00 hod.
Utorok:       6:00 – 14:00 hod.
Streda:       6:00 – 16:00 hod.
Štvrtok:      6:00 – 14:00 hod.
Piatok:        6:00 – 14:00 hod.    
Sobota:       9:00 – 13:00 hod.    

Zberný dvor Mesta Nová Dubnica otvorený nasledovne:             

Pondelok: 7:00 – 16:00 hod.
Utorok:      7:00 – 16:00 hod.
Streda:      7:00 – 16:00 hod.
Štvrtok:     7:00 – 16:00 hod.

Piatok:       7:00 – 17:00 hod.   
Sobota:      9:00 – 13:00 hod.    

 

 

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom a odpady ukladať
podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu odporúčame odpad doviezť
už vytriedený na zložky (plasty, papier, kovy, drevo, murivo...).

Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad,
elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, odpad zo zelene, objemný odpad, ktorý by mal byť zbavený
kovových , sklenených častí atď.

Odovzdaním odpadu na zbernom dvore prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí kontajnerov
a ku krajšiemu vzhľadu mesta.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 8/2016 o doplnení a zmene VZN
Mesta Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady sa menia
sadzby za drobný stavebný odpad od 1.1.2017 nasledovne:

1. Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu  sadzba 0,025 € za 1 kg odpadu
2. Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,040 € za 1 kg odpadu

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu
– nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Patrí sem najmä: dlažba,
omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte pracovníkov oddelenia ŽP telefonicky na číslach: 042/4433484
klapka 160 alebo 161, mobil: 0918 323 276 alebo emailové adresy: chlebana@novadubnica.sk, sykorova@novadubnica.sk,
zahorcova@novadubnica.sk, prípadne osobne.

 Správca zberného dvora:

- Zabezpečuje prevádzku zberného dvora TKO v areáli Tekos Nová Dubnica s.r.o.,
- Vedie evidenciu právnických a fyzických osôb, ktoré doviezli na tento dvor komunálny odpad,
- Kontroluje a vedie evidenciu TKO, hlavne drobného stavebného odpadu ukladaného na zberný dvor, kontroluje
  nakladanie
a dovoz odpadu,
- Udržuje čistotu a poriadok na zbernom dvore, informuje o kategóriách drobného odpadu a iných,
- Poskytuje informácie obyvateľom o možnosti ukladania TKO na zbernom dvore, usmerňuje a riadi ukladanie TKO
  na vyhradené
stanovištia,
- Dohliada na nakladanie s uloženým odpadom, ktorý sa na tomto dvore nachádza a s jeho ďalšou manipuláciou
  na hodnotenie, príp. zneškodnenie,

- Vykonáva, prípadne organizuje triedenie TKO
- Spolupracuje so spoločnosťou Tekos Nová Dubnica s.r.o.
- Spolupracuje s komisiou životného prostredia, ekológie a verejného poriadku,
- Zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostky a vedúceho oddelenia.


Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.