Nová kamera v meste


V priebehu roku 2017 sme v snahe zefektívniť a modernizovať  mestský kamerový systém v meste Nová Dubnica
podali žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
na Obvodný úrad v Trenčíne.  Zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 nám bola poskytnutá dotácia vo výške 10.000.- €. 
Dotácia bola použitá na montáž novej otočnej kamery umiestnenej na stĺpe pri kruhovom objazde v časti Dlhé Diely.
Táto nám pomôže monitorovať príjazdovu komunikáciu do centra mesta zo smeru od OD Lidl, ako ja časť priemyselnej
zóny. V súčasností mestský kamerový systém tvorí 9 otočných kamier a 8 statických kamier. Počas dňa kamerový monitorovací
systém obsluhujú príslušníci mestskej polície, v nočných hodinách 4 pracovníci chránenej dielne. Vďaka kamerám možeme
24 hodín denne monitorovať takmer 88% širšieho okolia centra mesta.

“Tento projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.“Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.