Plán zasadnutí


Plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na rok 2020  Mesiac Dátum
1.  Január -
2.  Február -
3.  Marec 04.03.2020
4.  Apríl 22.04.2020
5.  Máj -
6.  Jún 24.06.2020
7.  Júl -
8.  August -
9.  September  23.09.2020
10.  Október -
11.  November 11.11.2020
12  December 16.12.2020


 


 

 

  • Konkrétne termíny zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva budú upresnené na základe ich zvolania
    primátorom mesta v zmysle  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  • Mestské zastupiteľstvo začína o 16. hod. v zasadacej miestnosti  Kultúrnej besedy  v Novej Dubnici. Jedno zasadnutie
    MsZ v roku  sa uskutoční v Kultúrnom dome  v m.č. Kolačín.
  • Materiál na rokovanie  MsR doručí predkladajúci najneskôr 5 dní pred jej zasadnutím na oddelenie organizačno –
    správne a materiál na rokovanie  MsZ najneskôr 7 dní pred jeho zasadnutím.
  • Materiál, ktorý  je v programe rokovania  MsR a MsZ  musí byť vopred prerokovaný  v príslušnej komisii MsZ.

 

 

Vypracovala: ved. odd. organizačno – správneho MsÚ

 

 

 

                                                                                                                                      Schválil: Ing. Peter Marušinec - primátor mesta

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.