Pozvánka na zasadnutie MsZ 24. 02. 2021Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň 24.02. 2021 (t.j. streda) o 16.00 hod. do Kultúrneho domu v m.č. Kolačín.

PROGRAM:

1. Správa o výsledku kontrol
Predkladá: hlavná kontrolórka

2.
Správa o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky za rok 2020
Predkladá: hlavná kontrolórka

3.
VZN mesta Nová Dubnica č. .../2021 o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica
    č. 1/2018, ktorým sa určuje  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ
    
4.
Schválenie spôsobu prenájmu záhradky v ZO č. 2 – pozemku  parc. KN-C č. 399/192 a prislúchajúcich
    podielov  na spoločných pozemkoch  a schválenie súťažných podmienok pre  obchodnú verejnú súťaž
Predkladá: prednostka MsÚ

5.
Návrh na rozdelenie dotácií  na rok 2021
Predkladá: prednostka MsÚ

6.
Vzdanie sa funkcie  konateľa spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.
Prekladá: primátor mesta

7.
Prenájom pozemku parc. KN-C č. 99/7 pod predajným stánkom spoločnosti BRESMAN s.r.o, Dubnica nad Váhom    
Predkladá: zástupca primátora

8.
Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 425/44 k. ú. Nová Dubnica Petrovi Krupovi s manželkou
Predkladá: zástupca primátora


9. Rôzne

10. Záver


                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec

 

Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ,


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.