VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV


Dňa 23. júna  2017 vyhlásil  predseda  Národnej rady Slovenskej republiky  voľby  
do orgánov samosprávnych krajov  na  sobotu 04. novembra  2017.
Voľby  sa budú   v meste Nová Dubnica  konať v čase od 7.00 hod do 22.00 hod.
v  9 volebných okrskoch a 9 volebných miestnostiach, ktoré   určil primátor mesta
v  súlade  so zákonom č. 180 / 2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riadny priebeh hlasovania zabezpečuje  okrsková volebná komisia , ktorá dozerá na
správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti, posudzuje
platnosť hlasovacích lístkov, sčítava hlasovacie lístky, vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania a plní ďalšie úlohy, ktoré jej uloží nadriadená volebná komisia.

Právo voliť majú  občania  Slovenskej republiky a cudzinci , ktorí majú trvalý pobyt v obci,
ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý  pobyt vo vojenskom obvode,
ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a  najneskôr   
v deň  konania volieb dovŕšili  18 rokov veku.
    
Každá domácnosť   obdrží od mesta oznámenie, v ktorom bude uvedený čas a miesto konania
volieb , volebný okrsok a miesto, kde môže voliť.  Oznámenie bude tiež obsahovať informáciu
o povinnosti preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a bude tam uvedený stručný
opis spôsobu úpravy hlasovacích lístkov. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v
zozname voličov  vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať  do osobitného priestoru  určeného na úpravu hlasovacích  
ístkov. V osobitnom priestore vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok  pre voľby do zastupiteľstva
a jeden hlasovací lístok pre voľbu predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa hlasovacie preukazy nevydávajú, každý volič môže
hlasovať len v tom okrsku, kde je zapísaný v zozname voličov.

V podmienkach mesta Nová Dubnica je vytvorená  pracovná skupina, zabezpečujúca úspešnú prípravu
a priebeh volieb, ktorej koordinátorom je JUDr. Dagmar Gregušová, na ktorú sa môžu občania kedykoľvek
obrátiť – mailom gregusova@novadubnica.sk , na čísle telefónu 0910 841 802, prípadne  osobne a  to s
akoukoľvek otázkou súvisiacou s voľbami do orgánov samosprávnych krajov.

Elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Termín na  delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie  je 05. 10. 2017.

Adresa: gregusova@novadubnica.sk

Okrsky v Novej Dubnici sú:

Okrsok č. 1 – Kultúrna beseda Sady Cyrila a Metoda 22/24

Okrsok č. 2 – Základná škola Janka Kráľa 33/1

Okrsok č. 3 – Gymnázium sv. J. Bosca, Trenčianska 66/28

Okrsok č. 4 – Gymnázium sv. J. Bosca, Trenčianska 66/28

Okrsok č. 5 – Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4

Okrsok č. 6 – Súkromná základná škola, ul. SNP 366/96

Okrsok č. 7 – Základná umelecká škola, P. O. Hviezdoslava  13/4

Okrsok č. 8 – Kultúrna beseda, Sady Cyrila a Metoda 22/24

Okrsok č. 9 – Kultúrny dom č. 191, Nová ul., m.č. KolačínVyhláška_voľby_VÚC 2017

Zoznam kandidátov na predsedu VUC

Zoznam kandidátov na poslancov VUC

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.