Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2019

 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č.  13/2018
o miestnych daniach na území  mesta Nová Dubnica


 
 
Účinné od : 10.05.2019

Zverejnené od: 10.05.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2018

 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

    Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2018

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 
Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2018   Príloha
 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta


 
Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 12/2018

 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 
Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2018

 
o miestnych daniach na území  mesta 
Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2018

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť " Územného plánu mesta Nová Dubnica" Zmeny a doplnky č.2

 

 
Účinné od : 22.10.2018

Zverejnené od: 22.10.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2018

 
o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 9/2015 O miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica

 

 
Účinné od : 01.08.2018

Zverejnené od: 09.10.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2018 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 05/2018

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica
 

 
Účinné od : 01.08.2018

Zverejnené od: 01.08.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2018

 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta


 
Účinné od : 10.07.2018

Zverejnené od: 10.07.2018
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.