Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2014 

o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a verejnej hudobnej produkciiÚčinné od: 01.01.2015

Zverejnené od: 16.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2014

o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 15.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 09_2014_

o miestnych daniach


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 15.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 08/2014_

O spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní


Príloha_1    


Účinné od : 21.10.2014

Zverejnené od: 06.10.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 06/2014

O zrušení VZN č. 10/2008 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice
v Novej Dubnici a VZN č. 11/2004 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok
Mestskej knižnice v Novej Dubnici Článok 1.Úvodné ustanovenie


Účinné od : 10.07.2014

Zverejnené od: 27.06.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 05/2014

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v  Meste Nová Dubnica

Príloha 1 Príloha 2 


Účinné od : 10.07.2014

Zverejnené od: 27.06.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2014

o ZaD c.1 UPN Zony Dlhe diely v Novej Dubnici

Príloha 1 Príloha 2 


Účinné od : 29.05.2014

Zverejnené od: 15.05.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2014

o vyhradení plochy na vylepovanie  predvolebných plagátov


Účinné od : 15.04.2014

Zverejnené od: 31.03.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2014 

ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 15.04.2014

Zverejnené od: 31.03.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 Mesta Nová Dubnica


VZN č.10/2013

O nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 16.07.2013

Zverejnené od: 16.07.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.