Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2011

o doplnení a zmene VZN č. 4/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mestaÚčinné od : 18.06.2011

Zverejnené od: 03.06.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2011

o povodňových plánoch záchranných prácÚčinné od : 18.06.2011

Zverejnené od: 02.06.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2011

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Mesta Nová DubnicaÚčinné od : 01.05.2011

Zverejnené od: 18.04.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2010

o určení názvu ulice v Meste Nová Dubnica časť IBV MiklovkyÚčinné od : 01.12.2010

Zverejnené od: 22.10.2010
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2010

o udeľovaní ocenení Mestom Nová Dubnica


Účinné od : 13.07.2010

Zverejnené od: 30.06.2010
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2010

o zmene a doplnení VZN č. 15/2008 o niektorých podmienkach držania psov a vedení
evidencie na území Mesta Nová DubnicaÚčinné od : 15.07.2010

Zverejnené od: 29.06.2010
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2009 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2009

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Nová DubnicaÚčinné od : 15.10.2009

Zverejnené od: 30.09.2009
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2009 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2009

o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová DubnicaÚčinné od : 13.07.2009

Zverejnené od: 29.06.2009
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 15/ 2008

o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica

Príloha č. 1              

      Účinné od : 01.01.2009

Zverejnené od: 16.12.2008
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.