Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2010

o udeľovaní ocenení Mestom Nová Dubnica


Účinné od : 13.07.2010
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.