Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2001 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2001

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 o záväzných častiach Územného plánu


Účinné od : 04.04.2001
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.