Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 01/2015

o zrušení VZN č 01/2009 o nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 03.03.2015

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.