Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2016

 
o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku pri prevodoch podľa Zákona
č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 
Účinné od : 25.03.2016
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.