Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2018

 
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nová Dubnica


 
Účinné od : 16.03.2018
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.