Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2016

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
 
Účinné od : 14.07.2016
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.