Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2008

o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica
Účinné od : 15.05.2008
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.