Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2007 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2007

Štatút zelene


Účinné od : 24.10.2007
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.