Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č.3/2013

o doplnení a zmene VZN č.5/2005 o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica


Účinné od : 11.05.2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.