Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2018

 
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica


 
Účinné od : 12.05.2018
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.