Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2010

o zmene a doplnení VZN č. 15/2008 o niektorých podmienkach držania psov a vedení
evidencie na území Mesta Nová DubnicaÚčinné od : 15.07.2010
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.