Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2011

o doplnení a zmene VZN č. 4/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mestaÚčinné od : 18.06.2011
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.