Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2015

o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk....


Účinné od : 10.07.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.