Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2008

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Nová Dubnica – zmena č. 6/2008Účinné od : 09.09.2008
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.