Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2013

Prevádzkový poriadok pohrebísk


Účinné od : 10.05.2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.