Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2015

o doplnení  VZN č. 9/2014 o miestnych daniach na území  Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 09.09.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.