Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2001 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2001

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 - O záväzných častiach Územného plánu
- sídelného útvaru Mesta Nová Dubnica (Zmena č. 4 schváleného Územného plánu Mesta Nová Dubnica)


Účinné od : 15.11.2001
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.