Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2002 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2002

o školských obvodoch v meste Nová Dubnica


Účinné od : 15.07.2002
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.