Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2011

o doplnení VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová DubnicaÚčinné od : 15.07.2011
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.