Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2017

 
o doplnení  a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 3/2014  o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

 
Účinné od : 07.10.2017
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.