Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2011

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová DubnicaSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.