Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy  a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.06.2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.