Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/1994 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/1994

o záväzných častiach územného plánu – sídelného útvaru mesta Nová Dubnica


Účinné od : 24.11.1994
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.