Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2004 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2004

Štatút Mestskej knižnice v Novej Dubnici


Účinné od : 01.06.2004
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.