Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2011

o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová DubnicaÚčinné od : 01.11.2011
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.