Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 08/2014_

O spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaníSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.