Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2015

o doplnení a zmene Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2014 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej školeÚčinné od : 01.01.2016
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.