Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2013 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2013

O doplnení a zmene ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 16.07.2013
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.