Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2015

o miestnych daniach na území  Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.01.2016
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.