Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2017

Príloha 1
Príloha 2

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011, v znení doplnenia  
VZN Mesta Nová Dubnica č. 6/2016 a VZN č. 4/2017, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.01.2018
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.