Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2014

o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Účinné od : 01.01.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.