Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2015

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu Mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č.1"
a ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012...
 
Účinné od : 20.11.2015


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.