Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2005 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2005

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom
Nová Dubnica na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Účinné od : 01.01.2006


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.