Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2008

o doplnení a zmene VZN č.8/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok č. 7Účinné od : 01.01.2009
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.