Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2014

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času

- o výške príspevku v základnej umeleckej škole

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach


Účinné od : 01.01.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.