Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2014,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2011 o  povodňových plánoch záchranných prác


Účinné od : 01.01.2015
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.