Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2018

 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

 
 
Účinné od : 01.01.2019
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.