U z n e s e n i e   č. 5/2005

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného

dňa  17. 05. 2005 v zasadačke MsÚ

 

 

Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada

A)    b e r i e  n a  v e d o m i e

 

    1.  Informáciu o kontrole plnenia uznesení z mestskej rady,

 1. Vyhodnotenie zimnej údržby mestských komunikácií za zimné obdobie 2004/2005,
 2. Informáciu o spotrebe energií vo vybraných objektoch mesta,
 3. Informáciu  o vyplatení časti preplatkov spoločnosťou TEBYT-EX, s.r.o. Nová Dubnica ,
 4. Informáciu o odpredaji bytov dražobnou spoločnosťou,
 5. Návrh na rozdelenie transferov,
 6. VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 4/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
 7. VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 1/2003 a VZN č. 6/2004 o rozsahu a o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb  a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov Nová Dubnica
 8. Informáciu o pripravovanej zmene rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2005,

10.Informáciu o predaji akcií spoločnosti Termonova, a.s. Nová Dubnica

     11.Informáciu o odpredaji mestského zdravotného strediska,

     12.Informáciu o žiadosti Agentúry sociálnych služieb  Dubnica n. Váhom

          o pôžičku ,

     13.Návrhy na odpredaje pozemkov,

     14.Informáciu  spoločnosti Lidl  o záujme  výstavby predajne v Novej

          Dubnici.

 

B) o d p o r ú č a  M s Z

    I. prerokovať a vziať na  v e d o m i e


1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení z MsR a MsZ ,

2. Správu o činnosti MsP za II. polrok 2004,

 

II. prerokovať  a  s c h v á l i ť

     1. Zmenu rozpočtu mesta  Nová Dubnica na rok 2005,

     2. Nastúpenie  náhradníka za odstupujúceho poslanca, nového člena

         mestskej rady a nového predsedu komisie výstavby, územného

         plánovania a dopravy,

 1. Odpredaj bytov dražobnou spoločnosťou,
 2. Návrh na rozdelenie transferov,
 3. VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 4/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
 4. VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 1/2003 a VZN č. 6/2004 o rozsahu a o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb  a o úhrade za poskytované služby v Domove dôchodcov Nová Dubnica

 

D) s ú h l a s í 

 

s predložením materiálu ohľadne odpredaja pozemku p. Bohumilovi

     Hanzelovi na  MsZ   až po predložení zámeru

 

E) ž i a d a

    konateľku spoločnosti TEBYT-EX, s.r.o. Nová Dubnica

   

    Pripraviť  na najbližšie zasadnutie MsR zoznam pohľadávok  spoločnosti

    TEBYT-EX, s.r.o. Nová Dubnica a k nim zodpovedajúce záväzky, ktoré by

    bolo možné odpredať.

 

F)  u k l a d á

 

1.     Dopracovať do zasadnutia MsZ v 6/2005 materiál týkajúci sa kompetencií v oblasti školstva .

     Z:  ved. odd. ŠKKaŠ

     T:  v texte

 

2.     Využiť všetky možnosti na zamedzenie tvorby čiernych skládok. Osloviť všetky záhradkárske osady v meste, že v prípade znečisťovania priestorov pri garážach  im bude zvýšené nájomné.

          Z: poverená ved. odd. ŽP

          T: 30. 04. 2005

 

3.     Zverejniť článok v Novodubnických zvestiach v súvislosti s výrubom stromov, v ktorom vysvetliť, prečo bol ich výrub nutný a pod.

Z: poverená ved. odd. ŽP

T: najbližšie vydanie NZ

 

4.     Pripraviť na pracovné stretnutie poslancov 21. 6. 2005 materiál, z ktorého bude zrejmé, aké sú príjmy z nájmu a koľko z nich je použitých na údržbu u konkrétnych budov

Z: ved. od. FaSD

T: v texte

 

5.     Zverejniť inzerát  na internete o voľných priestoroch na Mierovom námestí  na kancelárske účely ( priestory bývalej kaviarne )

Z: ved. odd. FaSD

          T: 30. 4. 2005

 

Ing. Ján Šušaník