U z n e s e n i e   č. 5/2005

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného

dňa  17. 05. 2005 v zasadačke MsÚ

 

 

Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada

A)    b e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.  Informáciu o kontrole plnenia uznesení z mestskej rady,

  1. Vyhodnotenie hospodárskych výsledkov mesta za I. štvrťrok 2005 ,
  2. Prerokovanie hospodárskych výsledkov a ročnej účtovnej závierky za rok 2004 v spoločnosti TEBYT-EX, s.r.o. Nová Dubnica ,
  3. Prerokovanie hospodárskych výsledkov a ročnej účtovnej závierky za rok 2004 v spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.,
  4. Správu o činnosti a hospodárení spoločnosti Termonova, a.s. za rok 2004 ,
  5. Stav pohľadávok mesta,
  6. VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 4/2003 O niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území mesta Nová Dubnica,
  7. Návrh koncepcie školstva v meste Nová  Dubnica,
  8. Návrh kompetencií v oblasti školstva,

10.Informáciu o priebehu a tvorby PHSR,

11.Informáciu o spolufinancovaní výstavby futbalového minihriska na

     pozemku parc. č. 413/5  Ul. Hviezdoslavova

 

B) o d p o r ú č a  M s Z

    I. prerokovať a vziať na  v e d o m i e


1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení z MsR a MsZ ,

2. Prerokovanie hospodárskych výsledkov a ročnej účtovnej závierky za

    rok 2004 v spoločnosti TEBYT-EX, s.r.o. Nová Dubnica ,

3. Prerokovanie hospodárskych výsledkov a ročnej účtovnej závierky za

    rok 2004 v spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.,

        4. Správu o činnosti a hospodárení spoločnosti Termonova, a.s. za rok

            2004 ,

 

II. prerokovať  a  s c h v á l i ť

    1.  VZN  č. .../2005 o doplnení VZN  č. 4/2003  O niektorých

         podmienkach držania psov a vedení evidencie na území mesta Nová

         Dubnica,

  1. Koncepciu školstva v meste Nová  Dubnica,
  2. Kompetencie v oblasti školstva.

 

C) o d p o r ú č a primátorovi mesta

     

     zapracovať do pripravovanej koncepcie výroby a zásobovania tepelnou   

     energiou mesta Nová Dubnica  požiadavky Termonovy  ,  aby mohla

     byť koncepcia   schválená na   najbližšom zasadnutí MsZ.

 

D)  s p l n o m o c ň u j e

 

     prednostku MsÚ  k zastupovaniu mesta vo veci riešenia záväzkov  

     a pohľadávok  TEBYT- EX-u Nová Dubnica , s.r.o. Na najbližšie

     zasadnutie mestskej rady pripraviť  konečné riešenie , čo s pohľadávkami

     TEBYT-EX-u, s.r.o. Nová Dubnica.

   

 

E)  u k l a d á

 

1.     Využiť všetky možnosti na vymáhanie pohľadávok mesta, nepredlžovať, prípadne neprenajímať  dlžníkom nájomné zmluvy. Dlžníkov mestských bytov riešiť napr. výmenou za menší byt.

           Z: ved. odd. FaSD

           T: úloha trvalá

 

2.     Zverejniť článok a mapu v Novodubnických zvestiach a  na internete v súvislosti s vyčlenením priestorov pre voľný pohyb psov.

Z: poverená ved. odd. ŽP

T: po schválení v  MsZ

 

3.     Predložiť na najbližšie zasadnutie komisie  FaM  správu o činnosti referátu stratégie rozvoja, zhodnotenie projektov – aké boli možnosti, ktoré sme využili, aké sú ich výsledky.

Z: Ing. Koníčková

T: v texte

 

4.     Predložiť všetkým poslancom MsZ, komisii KŠaM návrh koncepcie školstva v meste Nová Dubnica, zosumarizovať návrhy a pripomienky a prípadne ich dopracovať  do koncepcie.

     Z: ved. odd. ŠKKaŠ

     T: 10. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Ján Šušaník