U z n e s e n i e   č. 6/2005

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného

dňa  21. 06. 2005 v zasadačke MsÚ

 

 

Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada

A)    b e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.  Informáciu o kontrole plnenia uznesení z mestskej rady,

  1. VZN č. .../2005 o mestskej polícii mesta Nová Dubnica ,
  2. Informáciu o riešení pohľadávok a záväzkov  TEBYT-EX-u ,s.r.o. Nová Dubnica  ,
  3. Informáciu  o podaných projektoch ,
  4. Prerokovanie záverečného účtu  mesta Nová Dubnica za rok 2004 ,
  5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku ,
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  7. Vyhodnotenie rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2004 ,
  8. Návrh na zmenu rozpočtu v časti kapitálový rozpočet, finančné operácie a bežný rozpočet na rok 2005,

10.Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na     

     rok 2005,

11.Hospodárenie zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Dubnica

     za rok 2004,

12.Návrh Koncepcie školstva v meste Nová  Dubnica,

13.Návrhy na odpredaje pozemkov,

14.Návrhy na zriadenie vecného bremena,

15.Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2005

16.Informáciu o kultúrnych a športových podujatiach

17.VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 6/2003

 

B) o d p o r ú č a  M s Z

    I. prerokovať a vziať na  v e d o m i e


1.  Informáciu o kontrole plnenia uznesení z MsR a MsZ ,                       2.  Informáciu  o podaných projektoch ,

3.     Hospodárenie zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová

     Dubnica  za rok 2004,

   4.  Informáciu o kultúrnych a športových podujatiach

5.     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta

 

 

 

 

    II. prerokovať  a  s c h v á l i ť

    1.  VZN č. .../2005 o mestskej polícii mesta Nová Dubnica ,

2.     Záverečný účet  mesta Nová Dubnica za rok 2004 ,

3.     Rozdelenie  hospodárskeho výsledku ,

4.     Vyhodnotenie rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2004 ,

5.     Zmenu rozpočtu v časti kapitálový rozpočet, finančné operácie a bežný rozpočet na rok 2005,

6.     Koncepciu školstva v meste Nová  Dubnica po zapracovaní pripomienok členov MsR,

7.     Odpredaje pozemkov v zmysle predložených návrhov,

8.     Zriadenie vecného bremena

9.     VZN č. .../2005 o doplnení a zmene VZN č. 6/2003

 

 

C)  n e o d p o r ú č a ,

     aby mesto Nová Dubnica prevzalo  záväzky a pohľadávky spoločnosti     

     Tebyt-ex s.r.o.  Nová Dubnica

 

 

D) o d p o r ú č a,

1. aby spoločnosť Tebyt-ex, s.r.o. Nová Dubnica pokračovala vo vymáhaní   

    všetkých pohľadávok prostredníctvom súdu,

     2. aby mesto pokračovalo v dražbe všetkých bytov, na ktorých sú

         pohľadávky,

     3. finančnej a majetkovej komisii pripraviť metodiku odpredaja bytov    ,

     4. zverejniť v priebehu mesiaca júl inzerát , že mesto má záujem odpredať

 priestory požiarnej zbrojnice v Novej Dubnici,

     5. prerokovať v FaMK odpredaj Ubytovne TJ .

 

 

E)  u k l a d á

 

1.     Pripraviť  návrh rekonštrukcie kanalizačnej prípojky pre ZŠ Ul. J. Kráľa z dôvodu sadania  časti komunikácie na Ul. Jilemnického

           Z: ved. odd. VUPaD

           T: 15.07.2005

 

2.     Nepredkladať poslancom na rokovanie MsR a MsZ neprehľadné  materiály  , ak sú rozsiahle, predložiť ich  v zjednodušenej forme s odkazom, kde sa nachádza kompletný materiál

Z: ved. oddelení MsÚ

T: úloha trvalá

 

3.     Prepracovať  informáciu o výsledku inventarizácie majetku mesta

Z: ved. odd. FaSD

T: 15. 7. 2005

     

4.     Prepracovať  Registratúrny poriadok pre materské školy v Novej Dubnici,

     Z: ved. odd. ŠKKaŠ

     T: 15. 7. 2005

 

5.     Pripraviť  na najbližšie rokovanie MsR návrh na zmenu právomoci primátora  týkajúcu sa schvaľovania výšky financií.

Z: ved. odd. FaSD

T: v texte

 

6.     Preveriť do najbližšieho zasadnutia MsR, aká je zmluva s nájomcom v kine Panorex, týkajúca sa upratovania sociálneho zariadenia.

Z: ved. odd. ŠKKaŠ

T: v texte

 

7.     Predložiť na najbližšie rokovanie MsR správu o hospodárení s majetkom mesta v správe BP, m.p.o. za I. polrok 2005 ( bytové a nebytové priestory ).

Z: riaditeľ BP, m.p.o.

T: v texte

 

8.     Zaslať list všetkým nájomcom mestských bytov , ktorí majú pohľadávky voči mestu, že tieto byty podliehajú dobrovoľnej dražbe.

     Z: ved. odd. FaSD

     T: 15. 07. 2005

   

     9.  Spracovať   zásady rozpočtovania v školstve a zásady hospodárenia

          školských zariadení.

          Z: ved. odd. ŠKKaŠ

          T: 31. 07. 2005

 

10.Pripraviť na pracovné stretnutie poslancov MsZ dňa 28. 6. 2005 opatrenia , ktorými bude zabezpečená previazanosť zmeny rozpočtu BP, m.p.o. Nová Dubnica  na rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2005.

Z: riaditeľ BP, m.p.o.

T: 28. 6. 2005

 

 

 

Ing. Ján Šušaník