Dnes » 13 / 5
Zajtra » 17 / 5
Pozajtra » 17 / 5
streda 22. marca 2023 - Meniny má Benadik
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Mestský úrad hľadá novú posilu na oddelenie výstavby

Mesto Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru referenta na oddelenie výstavby, 
územného plánovania a dopravy. Na uvedenú prácu požadujeme úplné stredoškolské 
vzdelanie, prax je výhodou. Pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou dobou 
3 mesiace, možnosť prehodnotenia doby neurčitej. Nástup možný ihneď. Brutto mzda 
v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, prípadne dohodou. 
Pracovnou náplňou by bolo hlavne, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutné úpravy 
a zabezpečovacie práce na stavbe alebo pozemku, vydávanie záväzných stanovísk 
k investičnej činnosti v meste, zabezpečuje vypracovanie prípravnej dokumentácie /štúdie, 
zadania, projekty/ na výstavbu realizovanú mestom Nová Dubnica v rámci svojej pôsobnosti, 
zvolávanie a zúčastňovanie sa výberov stavenísk, kontrolných dní a ďalších rokovaní v priebehu 
prípravy, realizácie stavieb a koordinácia postupov jednotlivých prác a dodávok, zabezpečovanie 
ich prebratia od dodávateľa stavby, odovzdanie dokončených stavieb alebo ich častí do vlastníctva 
alebo správy budúcim vlastníkom prípadne prevádzkovateľom, vykonávanie technického dozoru 
nad stavbami a technickými časťami stavieb realizovaných na území mesta, ktorých investorom 
je mesto Nová Dubnica, zabezpečovanie úplnej realizácie stavby od odovzdania staveniska 
po prebratie, realizácia stavieb a technologických častí stavieb v predpísanej kvalite, kontrola, 
preberanie a evidovanie uskutočnených prác, zabezpečovanie výkonu rozhodnutí podľa zákona 
č. 71/1967 Z. z. – správny poriadok na úseku dopravy, vypracovávanie súťažných podkladov 
na vypracovanie ponúk, zabezpečovanie vyhodnotenia súťažných návrhov, zabezpečovanie 
údržby ciest, chodníkov, opravu výtlkov prostredníctvom externých dodávateľov na základe zmlúv, 
prípadne objednávok, v zmysle zákona o obecnom zriadení v rámci iných špeciálnych úradov a práca 
s písomnosťami v programe EDIS, IS CORA, ostatné činnosti budú opísané priamo v pracovnej náplni. 
Životopisy posielajte na adresu msu@novadubnica.sk s predmetom správy „referent oddelenia výstavby
“ najneskôr do 31.01.2023.