Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica so zámerom prenechať ich do nájmu

AdresaÚčelPoschodiem2

Gagarinova - MsZS
MsZS     Gagarinova 773/5 NP - lekárska ambulancia 1. poschodie 49
 Gagarinova - MsZS
MsZS     Gagarinova 773/5 NP prízemie 9
Topoľova      
Topoľova 781 NP 1. poschodie 14

 

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 042/443 3524 alebo 042/443 3526 k¬l. 134.
Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v  Zásadách hospodárenia s  majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici, ktoré sú zverejnené
na internetovej stránke mesta: www.novadubnica.sk. Záujemci môžu podávať písomné žiadosti priebežne s uvedením výšky nájomného v min. výške podľa Zásad
hospodárenia s  majetkom Mesta Nová Dubnica na MsÚ v Novej Dubnici, účelu nájmu, doby nájmu, ul. Trenčianska 45/41. Informácie o  ďalších podmienkach nájmu
môžete kontaktovať Bytový podnik, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, prípadne na tel. čísle 042/444 0236.Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.